ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191710 6 ಘಂಟೆಗಳು 35 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Vinutha B K ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191709 6 ಘಂಟೆಗಳು 53 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Vinutha B K ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191708 ೧ ದಿನ 48 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ shammi ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191707 ೧ ದಿನ ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ shammi ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191706 2 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191705 3 ದಿನಗಳು 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191704 4 ದಿನಗಳು 10 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಾಗಬಾರದೇ !
#191703 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (2)
#191702 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ pisumathu ಉ: ಡಾ. ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಯೇ ?
#191701 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (1)
#191700 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191699 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮುದಿ ಹುಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕರಿ ಶಾಯಿ
#191698 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮೋಹಕ ತಿರುವು..
#191697 2 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅನ್ಯಂ ಇಂದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎನ್ನುವ‌ ನವ‌ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು !
#191696 2 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 362
#191695 2 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವದ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯ “ತುಳಸಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ”
#191694 3 ವಾರಗಳು 5 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮೀ ಪಥವು ಗುರಿಯತ್ತ
#191693 3 ವಾರಗಳು 5 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಮ್ಮ‌ ನೀನಂದ್ರೆ ಜೀವಾ
#191692 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥೆ
#191691 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (2)

Pages